O nás

Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk

/spolková činnost na úseku požární ochrany, pořádání sportovních a kulturních akcí, práce s mládeží/

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) vznikl v Nepomuku v roce 1876 pod původním názvem „Tělocvično – hasičská jednota Sokol“. V roce 2017 jsme tedy slavili 140 let od založení. Podle současné legislativy je sbor spolkem působícím na úseku požární ochrany, spadající pod Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V současnosti máme okolo 100 členů, z toho asi 40 dětí ve třech skupinách mladých hasičů rozdělených podle věku. V průběhu roku SDH Nepomuk pořádá a účastní se různých akcí, jakými jsou hasičský bál, oslava MDŽ, pálení čarodějnice se stavěním máje, dětské dny, hasičské soutěže a slavnosti apod. Mimo tyto akce se scházíme na pravidelných schůzích a brigádách. Do činnosti sboru nepatří výjezdy k zásahům.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Nepomuk

/organizační složka města, členové jednotky jsou s městem v pracovně právním vztahu, technika a věcné prostředky jsou majetkem města Nepomuk/

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) je organizační složkou obce, respektive města Nepomuk. Je zařazena v kategorii III/1, tzn. že zasahuje i mimo území svého zřizovatele a musí splnit výjezd družstva v počtu 1+3 hasičů do 10 minut od vyhlášení poplachu Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru (KOPIS). Vyhlášení poplachu je prováděno formou AMDS a SMS zpráv, po jejímž přijetí se členové jednotky musí co nejrychleji dostavit na hasičskou zbrojnici, vystrojit se do zásahového oděvu a s určenou technikou vyjet k zásahu. Město jako zřizovatel má povinnost jednotku držet v akceschopném stavu, financuje její provoz a nákup techniky a prostředků. Její členové mají s městem dohodu o členství v jednotce. Před zařazením do jednotky musí každý projít zdravotní prohlídkou a 40-ti hodinovou odbornou přípravou. Členové jednotky se následně zúčastňují pravidelné odborné přípravy, výcviků, kondičních jízd s vozidly apod. Jednotka má v současnosti 21 členů, z toho 1 velitele jednotky, 4 velitele družstev, 6 strojníků a 10 hasičů. Hlavní náplní práce výjezdové jednotky je pomoc při mimořádných událostech – hašení požárů, technické pomoci, záchrany osob, likvidace následků dopravních nehod, živelních pohrom a jiných havárií. JSDH Nepomuk má průměrně kolem 35 výjezdů za rok, mimo ty pak provádí různé asistence, například na závodech pořádaných AMK Nepomuk, dovozy vody, zalévání lesních školek v období sucha, čerpání studní, mytí znečištěných vozovek a mnoho dalšího. K dalším činnostem patří také prověřovací a taktická cvičení, ukázky činnosti a techniky (tábory, hasičské oslavy, dětské dny a podobně). Velice oblíbená je především pěna, kterou jezdíme během léta vytvářet po akcích v širokém okolí Nepomuka. Pěnu vytváříme pomocí agregátu Turbon s použitím jaru či mýdla, nikoliv zásahového pěnidla, proto je pro děti pěna neškodná.