Historie

V roce 1876 vznikl v Nepomuku spolek s názvem „Tělocvično – hasičská jednota Sokol“, který byl změněn z původního označení „Sokol – hasič. “ V důsledku velkých požárů byla zakoupena první obecní stříkačka.

V roce 1881 vznikl 1. požární řád města obsahující informace týkající se požárů (oznámení vypuknutí ohně, povinnosti hašení ohně, chování ostatního obyvatelstva). Odtud pochází zabezpečení ochrany proti ohni platné dodnes. Z důvodu vysokých nároků na chod jednotky a velkých vydání byl o dar požádán samotný císař František Josef I., který sboru daroval 80 zlatých. V roce 1887 byl založen „samostatný sbor hasičů Nepomuk“.

S počátkem 1. světové války ustala činnost sboru z důvodu nedostatku členů. V období první republiky se činnost sboru postupně rozvíjela. Pro získání financí se pořádaly různé akce – posvícenská zábava, vinobraní, divadelní představení nebo přednášky o historii Nepomuka. V roce 1931 byla zřízena poplachová siréna a elektronické světlo ve zbrojnici. V průběhu fašistické okupace byla zakázána činnost spolku Sokol, činnost dobrovolného sboru hasičů byla zachována. Jelikož byla požární siréna zabrána pro civilní obranu, musely se požáry opět hlásit zvony a trubkou. V této době je činnost sboru směřována k civilní obraně. V roce 1945, konkrétně 5. května, se členové sboru účastnili osvobozovacích prací. Koncem války spojenecká vojska přivezli do Nepomuka hasičský vůz Mercedes Benz LS 3000, který zabavili německé armádě na vojenském letišti v Chebu. Z Chebu byl vznesen požadavek na vrácení vozu zpět, ale po domluvě radních obou měst, byl Mercedes Nepomukem odkoupen. Od roku 1945 až do roku 1968 sloužil nepomuckým hasičům jako zásahový vůz. Od roku 1968 je historickým vozem.

V roce 1953 byl sbor přejmenován na „Svaz požární ochrany“. V roce 1961 byla zahájena výstavba nové zbrojnice, jež byla dokončena v roce 1965. Na této výstavbě bylo zdarma odpracováno 5133 brigádnických hodin. V listopadu 1968 jednotka převzala do užívání nový vůz, a to cisternovou automobilovou stříkačku na podvozku Škoda 706 RTHP. V dalších letech se v doplnění techniky pokračovalo. V roce 1971 byla pořízena Škoda 1203 a o dva roky později dopravní automobil Avia. V roce 1973 byly dokončeny další práce v blízkosti budovy, jako například úprava terénu nebo oplocení areálu.

V dalších letech došlo k přístavbě bytu pro správce, rozšíření garážových stání a výstavbě dalších garáží. Pravidelně byly pořádány různé kulturní akce a hasičské soutěže – cvičení. Po roce 1989 došlo k dalším změnám, především v organizaci sboru a jednotky obce. V roce 1993 byla v Nepomuku zřízena pobočná požární stanice Požárního útvaru Plzeň-jih, dnes již Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Od tohoto roku tedy začali k mimořádným událostem v Nepomuku a okolí vyjíždět profesionální hasiči. Ti nejprve sídlili v bývalém bytě po správci areálu a v roce 2001 pro ně bylo přistavěno patro nad garážemi, kde již mají odpovídající zázemí pro své 24 hodinové směny. V roce 1998 byl náš trambus nahrazen vozem Tatra 148. V roce 2005 byl areál opět rozšířen, tentokrát o výjezdovou základnu Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. V Nepomuku slouží posádka RZP – rychlé zdravotnické pomoci (posádka bez lékaře). V roce 2006 jsme na náměstí A. Němejce pořádali oslavy 130 let od založení sboru, které byly zakončeny taneční zábavou a ohňostrojem. Rok na to bylo městem po více než 30 letech zakoupeno pro jednotku nové vozidlo, a to cisternová automobilová stříkačka CAS 20 Tatra Terrno. Slavnostní převzetí s doprovodným programem se konalo v říjnu 2007 na náměstí A. Němejce. Současně jsme předali naší Avii hasičům do Dvorce. Takto lze stručně shrnout historii hasičského sboru v Nepomuku, který by ani v současnosti nemohl existovat bez ochotných a do práce zapálených členů.

V současné době se sbor dělí na dvě složky, a to výjezdovou jednotku, tedy Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce zřizovanou městem Nepomuk (organizační složka obce) a Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk (občanské sdružení). Hlavní náplní práce výjezdové jednotky je pomoc při mimořádných událostech – hašení požárů, likvidace následků dopravních nehod, živelních pohrom a jiných havárií. Mimo výjezdovou činnost jednotka zajišťuje různé asistence, například na závodech pořádaných AMK Nepomuk, zalévání lesních školek v období sucha, čerpání studní, mytí znečištěných vozovek a mnoho dalšího. K dalším činnostem patří také různá prověřovací a taktická cvičení, ukázky činnosti a techniky (tábory, oslavy, dětské dny a podobně). Náplní práce Sboru dobrovolných hasičů je pak činnost prevence v oblasti požární ochrany, práce s mládeží, pořádání kulturních a sportovních akcí pro členy i širokou veřejnost. V průběhu roku SDH Nepomuk pořádá a účastní se různých akcí, jakými jsou hasičský bál, oslava MDŽ, pálení čarodějnic se stavěním máje, taneční zábava, odpoledne pro děti i rodiče „S hasiči hurá na prázdniny“, hasičské soutěže, vánoční trhy apod. V současnosti se členové jednotky i sboru schází pravidelně každou středu a čtvrtek. Provádí se údržba techniky, kondiční jízdy, přípravy na akce a soutěže. V roce 2016 jsme oslavili 140 let od založení sboru a v roce 2017 jsme po úspěšném podání žádosti o dotaci na novou techniku získali novou velkoobjemovou cisternu na podvozku Tatra 815-7, dopravní automobil Mercedes Benz a hadicový přívěs. Pokud byste se k nám chtěli připojit, rádi vás přivítáme 😉