Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)

Autor: J. Š. <jirka.sus(at)seznam.cz>, Téma: O nás, Vydáno dne: 03. 10. 2018
Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) je organizační složkou obce, respektive města Nepomuk. Je zařazena v kategorii III/1, tzn. že zasahuje i mimo území svého zřizovatele a musí splnit výjezd družstva v počtu 1+3 do 10 minut od vyhlášení poplachu. Město jako její zřizovatel má povinnost jednotku držet v akceschopném stavu, financuje její provoz a nákup techniky a prostředků. Její členové mají s městem dohodu o členství v jednotce. Před zařazením do jednotky musí každý projít zdravotní prohlídkou a 40-ti hodinovou odbornou přípravou. Členové jednotky se následně zúčastňují pravidelných školení a výcviků, kondičních jízd s vozidly apod. Jednotka má v současnosti 20 členů, z toho 1 velitele jednotky, 5 velitelů družstev, 5 strojníků a 9 hasičů. Hlavní náplní práce výjezdové jednotky je pomoc při mimořádných událostech – hašení požárů, technické pomoci, záchrany osob, likvidace následků dopravních nehod, živelních pohrom a jiných havárií, ke kterým je vysílána Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. V případě události je členům jednotky vyhlášen poplach formou AMDS a SMS zprávy, ti se následně musí co nejrychleji dostat do hasičské zbrojnice a do 10 minut od vyhlášení poplachu vyjet již vystrojeni s určeným vozidlem k dané události. Výjezdů máme průměrně kolem 30 za rok, mimo ty pak provádíme různé asistence, například na závodech pořádaných AMK Nepomuk, dovozy vody, zalévání lesních školek v období sucha, čerpání studní, mytí znečištěných vozovek a mnoho dalšího. K dalším činnostem patří také různá prověřovací a taktická cvičení, ukázky činnosti a techniky (tábory, hasičské oslavy, dětské dny a podobně).